Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU

Pogoń Partner Club

§ 1 Definicje 

 1. Organizator – Miejski Klub Piłkarski „Pogoń” Siedlce z siedzibą w Siedlcach (08-110 Siedlce), ul. Jana Pawła II 6, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342792. 
 2. Uczestnik Programu – osoba, która uzyskała Kartę Pogoń Partner Club.
 3. Program Pogoń Partner Club – Karta Kibica (zamiennie Program) – oferta specjalna skierowana do Osób Uprawnionych, mająca na celu zapewnienie osobom fizycznym będących kibicami drużyn Organizatora dostępu do ofert Partnerów Programu. 
 4. Karta Pogoń Partner Club – albo Karta – plastikowa karta, posiadająca indywidualny numer i chip elektroniczny oraz karta elektroniczna. Karta jest spersonalizowana i stanowi identyfikator Uczestnika Programu. 
 5. Osoba Uprawniona – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz jej współmałżonek, zstępni w linii prostej i osoby znajdujące się pod jej opieką prawną. 
 6. Wnioskodawca – osoba, która złożyła wniosek o Kartę Kibica w formie papierowej, w imieniu swoim, dziecka lub osoby będącej pod opieką prawną. 
 7. Partner – podmiot, który na podstawie osobnego porozumienia zawartego z Organizatorem oferuje posiadaczom Karty ulgi bądź zwolnienia na swoje produkty lub usługi. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 1. Uczestnictwo w Programie Pogoń Partner Club oraz wnioskowanie o wydanie Karty Kibica ma charakter dobrowolny. Przed rozpoczęciem korzystania z Programu oraz Karty każdy powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie ważnego karnetu na mecze pierwszej drużyny Klubu w rozgrywkach ligowych w sezonie rozgrywkowym, w którym Osoba Uprawniona składa wniosek o wydanie Karty, lub posiadanie takiego karnetu przez wstępnego Osoby Uprawnionej. Osoba Uprawniona może również złożyć wniosek o wydanie Karty w przypadku, gdy zstępny Osoby Uprawnionej uczęszcza na szkolenie sportowe prowadzone przez Organizatora. 
 3. Karta potwierdza uprawnienia Uczestnika Programu do korzystania z ulg i zwolnień aktualnie oferowanych przez Organizatora oraz Partnerów Programu.
 4. Karta jest wydawana w zindywidualizowanej formie, według wzoru określonego przez Organizatora Programu, który stanowi załącznik nr 1. 
 5. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba, która spełnia warunki uczestnictwa w Programie i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 6. Karta jest własnością Organizatora Programu i wydawana jest Uczestnikowi Programu nieodpłatnie na czas określony. 
 7. W razie zagubienia, zniszczenia lub utraty Karty można wystąpić do Organizatora Programu o wydanie duplikatu Karty, pod warunkiem pokrycia kosztów jego wytworzenia w kwocie 10 zł. Opłaty można dokonać przelewem na konto o nr PKO BP SA: 48 1020 4476 0000 8702 0157 9804. Wniosek o duplikat wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w siedzibie Organizatora. 
 8. Karta jest wydawana na czas określony – do zakończenia sezonu rozgrywkowego, na który został wydany karnet na mecze pierwszej drużyny Organizatora będący podstawą do wydania Karty Kibica, lub do końca sezonu rozgrywkowego, w którym zstępny Osoby Uprawnionej uczestniczy w szkoleniu sportowym prowadzonym przez Organizatora. W razie wątpliwości uważa się, iż sezon rozgrywkowy rozpoczyna się 1 lipca roku kalendarzowego i kończy 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. 
 9. Po upływie terminu wskazanego w § 2 ust. 8 powyżej, Uczestnik Programu może złożyć wniosek o uczestnictwo w Programie w kolejnym sezonie rozgrywkowym o ile spełnia warunki uczestnictwa w Programie. 

 

§ 3 Warunki wydawania Karty 

 1. Kartę mogą otrzymać tylko Osoby Uprawnione na czas określony zgodnie z § 2 ust. 8 powyżej.
 2. Kartę należy odebrać w siedzibie Organizatora. Karta będzie dostarczona do siedziby Organizatora w terminie do 15 dni roboczych od momentu złożenia wniosku przez Osobę Uprawnioną, jednakże Organizator zastrzega możliwość wydłużenia terminu dostarczenia Karty. Karta będzie przechowywana w siedzibie Organizatora do 30 dni od dnia dostarczenia. 
 3. Odbioru Karty dokonuje się osobiście bądź przez upoważnioną osobę, która zobowiązana jest do potwierdzenia swojej tożsamości. 
 4. Przy odbiorze Karty należy przedłożyć do wglądu: 
 5. dokument tożsamości wraz z ważnym karnetem na mecze pierwszej drużyny Organizatora w rozgrywkach ligowych w sezonie rozgrywkowym, w którym Osoba Uprawniona składa wniosek o wydanie Karty Kibica
 6. dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem, iż wstępny osoby uprawnionej posiada ważny karnet mecze pierwszej drużyny Organizatora w rozgrywkach ligowych w sezonie rozgrywkowym, w którym Osoba Uprawniona składa wniosek o wydanie Karty Kibica lub dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem, iż zstępny Osoby Uprawnionej uczęszcza na szkolenie sportowe prowadzone przez Organizatora
 7. pisemne upoważnienie – w przypadku odbioru Karty Kibica przez pełnomocnika Osoby Uprawnionej, 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych we wniosku.

§ 4 Warunki korzystania z Karty 

 1. Aktualny zakres usług oferowanych Uczestnikom Programu przez Organizatora i Partnerów dostępny jest na stronie internetowej www.pogonpartnerclub.pl. W związku z ciągłym rozwojem usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom. 
 2. Uczestnikowi Programu przysługują wyłącznie ulgi i zwolnienia aktualnie obowiązujące i wskazane w wykazie opublikowanym na stronie internetowej Organizatora Programu. 
 3. Warunkiem skorzystania z ulg i zwolnień jest: 
  1. posiadanie ważnej Karty (plastikowej lub w wersji elektronicznej) z aktualnymi danymi osobowymi, 
  2. okazanie Karty (plastikowej lub w wersji elektronicznej) na każde żądanie przedstawicieli lub pracowników Partnerów Programu,
 4. Ulgi i zwolnienia mają zastosowanie do obowiązujących cen biletów normalnych i ulgowych i nie łączą się z pozostałymi ulgami i zwolnieniami obowiązującymi u Partnerów Programu. 
 5. W razie wątpliwości, co do tożsamości osoby okazującej Kartę, przedstawiciele Partnerów Programu mają prawo żądać od Uczestnika Programu okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
 6. W przypadku posługiwania się Kartą przez nieuprawnioną osobę, przedstawiciel Partnera Programu ma prawo zatrzymać Kartę. Wówczas Karta zostanie niezwłocznie przekazana do Organizatora Programu. 
 7. Karta ma charakter zindywidualizowany i nie może być użyczana lub udostępniana innym osobom. Uczestnik Programu  zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem. 
 8. Uczestnik Programu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora Programu o: 
  1.  każdorazowym zagubieniu Karty, 
  2. utracie uprawnień do posiadania Karty, 
  3. trudnościach technicznych z odczytaniem Karty. 
 9. Po otrzymaniu takiej informacji Organizator poinformuje Uczestnika o dalszej procedurze. 
 10. Organizator Programu może unieważnić Kartę: 
  1. w sytuacji stwierdzenia faktu korzystania lub próby skorzystania z Karty przez osoby nieuprawnione, 
  2. w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu, 
  3. na wniosek Uczestnika Programu. 
 11. Unieważniona Karta może zostać ponownie aktywowana na wniosek Uczestnika Programu, o ile Organizator uzna to za zasadne. 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Uczestnik Programu utracił status Osoby Uprawnionej, Karta podlega unieważnieniu, a osoba ta może stracić uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie. 
 2. Jeżeli Uczestnik Programu złoży rezygnację lub wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w Programie, Karta podlega unieważnieniu a jego dane zostaną usunięte z bazy danych. Przetwarzanie danych osobowych do momentu zgłoszenia rezygnacji uznaje się za zgodne z prawem i niniejszym regulaminem. 
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień do Karty na każdym etapie trwania Programu. 
 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Regulaminu. 
 5. Niniejszy regulamin ustanawia się na czas nieokreślony i może zostać w każdym czasie zmieniony lub uchylony.
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Programu Pogoń Partner Club

 

 

WNIOSEK

[_] o wydanie Karty Pogoń Partner Club

[_] o przedłużenie daty ważności Karty Pogoń Partner Club

[_] o wydanie duplikatu Karty Pogoń Partner Club

 

[_] posiadam karnet na mecze drużyny Pogoni Siedlce w rozgrywkach ligowych 

[_] jestem dzieckiem/wnukiem* posiadacza karnetu na mecze drużyny Pogoni Siedlce w rozgrywkach ligowych

[_] jestem rodzicem/dziadkiem* dziecka uczęszczają go na szkolenie sportowe w Pogoni Siedlce

 

Imię: ………………………….

Nazwisko: ……………………………….

PESEL: ………………………………..

Numer Karnetu:** …………………………….

Imię i nazwisko dziecka:** ……………………………

 

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………..

numer telefonu: …………………………………………

adres e-mail: ……………………………………………..

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Programu Pogoń Partner Club i akceptuję jego treść. Zostałem poinformowany, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie Pogoń Partner Club oraz wydania Karty Pogoń Partner Club. Zobowiązuję się do informowania Organizatora o każdej zmianie moich danych osobowych mających wpływ na mój udział w Programie. 

 

 

 

…………………………………….

 

* - niewłaściwe skreślić 

** - jeśli dotyczy                

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce, z siedzibą: ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@mkppogonsiedlce.pl (dalej jako „MKP Pogoń Siedlce”).
 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty udzielające wsparcia MKP Pogoń Siedlce na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, jak również instytucje publiczne oraz urzędy państwowe. Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie w uzasadnionych celach, niezbędnych do wykonywania umowy zawartej z MKP Pogoń Siedlce. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. realizacji obowiązków prawnych w szczególności wynikających z przepisów określających zasady przeprowadzania imprez masowych, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 6. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych
 7. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W zakresie realizacji umowy zawartej z MKP Pogoń Siedlce, Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązywania umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń – do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku przetwarzania danych dla celów administracyjnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MKP Pogoń Siedlce. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze do czasu wypełnienia tych obowiązków. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda – dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych.
 8. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, MKP Pogoń Siedlce, stosuje Standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 10. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy z MKP Pogoń Siedlce.
 12. Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby.

 

 

Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies